Leidraad infectiepreventie covid-19


De leidraad infectiepreventie Covid-19 is tot stand gekomen naar aanleiding van het beleid dat
de Nederlandse overheid voert om de Corona pandemie te beheersen.

Een aantal partijen, FLICZ, RBCZ, KAB en NIBIG,
hebben gezamenlijk initiatief genomen om één protocol voor de CAM-sector op te stellen,
overigens in samenspraak met een groot aantal beroepsgroepen.

Deze leidraad is een uitgangspunt, het is niet statisch maar kan aan verandering onderhevig zijn
naar aanleiding van:
• verandering in eisen van VWS of het RIVM;
• input vanuit therapeuten of beroepsorganisaties;
• input vanuit gehouden evaluaties via cliënten.


KAB     - Koepel Alternatieve Behandelwijzen.
FLICZ - Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg.
NIBIG - Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
plus een groot aantal beroepsverenigingen waaronde het CAT hebben gezamenlijk initiatief genomen om één protocol voor de CAM-sector op te stellen.

Dit behandelprotocol is voor het behandelen van corona negatieve cliënten. Zij zijn dus in
principe vrij van corona-achtige verschijnselen of hebben corona gehad én zijn niet meer
besmettelijk. Dit laatste is niet eenduidig maar op het moment wordt uitgegaan van een periode
van 2 weken na de laatste ziekteverschijnselen.

Overweegt u een afspraak te maken voor een behandeling, neem dat vooraf deze vragenlijst even door. Het kan bepalend zijn of er momenteel een behandeling mogelijk is. Deze vragenlijst is onderdeel van de leidraad infectiepreventie covid-19.

Deze eenvoudige vragenlijst helpt u en ons om vast te stellen of een behandeling mogelijk is. Zo weet u vooraf of wij een behandeling kunnen uitvoeren.


Gezondheidsvragenlijst.

1. Heeft u nu corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen:
    a. hoesten, kuchen of niezen;
    b. koorts (38⁰C of hoger);
    c. kortademigheid.    Ja / Nee
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie?  Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan mogen we niet behandelen, echter indien mogelijk en noodzakelijk is een behandeling op afstand (videobellen) wel mogelijk.
Indien alles ‘Nee’ ga dan door met de volgende vragen om te kijken of behandeld kan worden en of een verdere anamnese noodzakelijk is.


7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van de volgende verschijnselen?  Ja / Nee
    a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
    b. keelpijn;
    c. onbekende hoofdpijn;
    d. onbekende moeheid;
    e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt.
Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.